Selecteer een pagina
Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Algemene voorwaarden Dappher 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Dappher: de onderneming die deze voorwaarden hanteert, gevestigd te Barendrecht Dienstverlening: de door Dappher aan de klant te leveren of geleverde diensten zoals teksten (her)schrijven en content bedenken. Klant: de contractuele wederpartij van Dappher. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dappher op alle overeenkomsten die Dappher sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Dappher zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant schriftelijk of via elektronische aanmelding de aanbieding van Dappher aanvaardt. 2.3 Als de klant aan Dappher mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag Dappher uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij de aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

4. Adviezen

De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Dappher die geen betrekking hebben op de aangegane overeenkomst.

5. Auteursrecht en licentie

5.1 Op elk werk van Dappher is volgens de Nederlandse wet automatisch auteursrecht van toepassing. 5.2 De klant verkrijgt van Dappher een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Dappher in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de klant worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. 5.3 De licentie genoemd bij punt 5.2 geldt alleen voor het gebruik van werk door de klant zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan. 5.4 De licentie genoemd bij punt 5.2 geldt niet voor het gebruik van werk in- en door de klant aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Dappher.

6. uitvoering van de opdracht

6.1 Dappher verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Dappher spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd. 6.2 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Dappher gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee Dappher haar dienstverlening aan de klant waarborgt.

7. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Dappher heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die haar de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet. 7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding. 7.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Dappher opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme verkeerssituaties.

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Dappher gerechtigd eventueel meerwerk bij de klant in rekening te brengen. 8.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 8.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en brengt Dappher de hieruit voortvloeiende kosten bij de klant in rekening.

9. Betaling en facturering

9.1 Dappher stuurt de klant een factuur/facturen voor de door haar geleverde – of in geval van vooruitbetaling – nog te leveren dienstverlening. 9.2 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats vóór aanvang van de overeengekomen dienstverlening, 8 dagen na factuurdatum. 9.3 Voor aanvang van de werkzaamheden van Dappher moet minimaal 50% van het totaalbedrag in het bezit zijn van Dappher. De mogelijkheid bestaat om het totaalbedrag in 2 termijnen te betalen. Hierbij gelden de volgende betalingstermijnen: 1e – uiterlijk 8 dagen na datum 1e factuur (voor aanvang werkzaamheden) 2e – uiterlijk 8 dagen na datum 2e factuur (oplevering eindproduct) Hiervoor worden aparte facturen verstuurd. 9.4 Dappher is gerechtigd facturen elektronisch te versturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres. 9.5 De klant dient het verschuldigde bedrijf inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. De klant is niet gerechtigd zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten. 9.6 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW. 9.7 Bij niet-nakoming van haar betalingsverplichtingen is de klant aan Dappher alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Dappher in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de klant.

10. terugtrekken opdracht

10.1 Bij het terugtrekken van de opdracht door de klant geldende volgende bepalingen, tenzij anders overeengekomen: 10.1a Bij annulering langer dan 4 weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Dappher binnen 8 dagen de door de klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van €25 annuleringskosten terug. 10.1b Bij annulering van minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de klant 50% van de betaalde geldsom binnen 8 dagen terug. 10.1c Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.

11. Ontbinding

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Dappher gesloten overeenkomst voldoet, is Dappher gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Dappher heeft in die gevallen voorts het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat haar toekomt. 11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Dappher toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is Dappher niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de klant. 11.3 Indien de klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Dappher onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft Dappher het recht de overeenkomst te ontbinden. 11.4 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Dappher het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Dappher is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Dappher. 12.2 Dappher is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dappher is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte gegevens. 12.3 De aansprakelijkheid van Dappher is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 12.4 Dappher is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. 12.5 Dappher is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Dappher met toestemming van de de klant heeft ingeschakeld. 12.6 Eventuele aanspraken van de klant als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Dappher te zijn ingediend.